Rozsah autorizovaných měření

 • TZL, jednorázově, stanovení gravimetricky
 • SO2, kontinuálně – stanovení UV a IČ spektrometrií, jednorázově – stanovení odměrné
 • CO, kontinuálně – stanovení IČ spektrometrií a elektrochemicky, jednorázově – stanovení volumetrické
 • NOx -kontinuálně – stanovení chemiluminiscenční a elektrochemické
 • CxHy (TOC), kontinuálně – stanovení FID analýzou
 • organické sloučeniny v jednosložkových a definovaných směsích, kontinuálně – stanovení FID analýzou
 • látky s karcinogenním účinkem (tuhé a plynné) – jednorázový odběr, stanovení LC, GC-MS analýzou
 • tuhé a plynné znečišťující anorganické látky – jednorázový odběr – stanovení odměrné, fotometrické a potenciometrické
 • organické sloučeniny – plyny a páry, jednorázový odběr – analýza LC, GC-MS
 • perzistentní organické sloučeniny (polychlorované dibenzodioxiny, – dibenzofurany, – bifenyly, polyaromatické uhlovodíky) – stanovení v kooperaci, analýza GC-MS
 • kovy (Be, Cd, As, Cr, Co, Ni, Hg, Tl, Se, Te, Sb, Sn, Mn, Cu, Pb, V, Zn) – jednorázový odběr – stanovení v kooperaci atomovou spektrometrií, metodou studených par, hydridovou technikou
 • tmavosti kouře,
 • měření základních vzduchotechnických veličin a koncentrace O2 a CO2, průtoku, vlhkosti, granulometrického složení, teploty, tlaku.

 

  ZPĚT